Rozwód bez zgody małżonka - Czy to możliwe?

Złożenie przez jednego z małżonków pozwu o rozwód nie oznacza automatycznie, że taki rozwód się otrzyma. Drugi z małżonków ma bowiem prawo na rozwód się nie zgodzić. Przyczyny decyzji braku zgody mogą być różne. Mogą to być względy religijne, miłość lub zrobienie małżonkowi na złość. Małżonek, który nie wyraża zgody na rozwód musi swoją decyzję jednak odpowiednio uzasadnić.

Brak zgody małżonka na rozwód a rozwód bez orzekania o winie

Brak zgody małżonka na rozwód sprawia, że małżonek, który wniósł pozew o rozwód, nie może żądać, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Sąd może bowiem zaniechać orzekanie o winie w sytuacji kiedy oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. Jeśli jedna ze stron w ogólnie nie zgadza się na rozwód Sąd musi zbadać czy doszło do rozpadu pożycia stron, a jeśli tak, to z czyjej winy.

W jakich sytuacjach Sąd nie orzeknie rozwodu?

  1. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że aby rozwód mógł być w ogóle orzeczony musi nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przez co rozumie się zanik więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd stwierdzi, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego np. ze względu na utrzymywanie stosunków fizycznych lub prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie orzeknie rozwodu.

  2. Kolejnym przykładem kiedy nie otrzymamy rozwodu jest sytuacja w w toku procesu Sąd uzna Cię wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa, a małżonek nie zgadza się na rozwód. W takiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu, chyba że brak zgody małżonka będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

  3. Sąd nie orzeknie również rozwodu w sytuacji jeśli poprzez rozwód miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

  4. Sąd nie orzeknie również rozwodu w sytuacji, gdy rozwód sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego np. stan zdrowia małżonka, który nie chce orzeczenia rozwodu jest poważny.

Jaka jest szansa na orzeczenie rozwodu w razie sprzeciwu małżonka?

Co do zasady zgoda małżonka nie jest do niczego potrzebna. Sąd nie musi mieć zgody obu małżonków, aby orzec rozwód. Wystarczy bowiem, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego dojdzie do przekonania, że pomiędzy stronami doszło do całkowitego i trwałego rozpadu więzi małżeńskiej, czyli więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Ustalenie, że doszło do rozpadu ww. więzi winno skutkować orzeczeniem rozwodu przez Sąd. Wszelkie odstępstwa od takiego rozstrzygnięcia mają charakter wyjątkowy.

Zatem rozwód bez zgody małżonka jest jak najbardziej możliwy.

Celem uzyskania porady dotyczącej rozwodu zapraszam do kontaktu z adwokatem w Środzie Śląskiej lub we Wrocławiu.