Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Każdy rodzic, niezależnie od tego gdzie przebywa, ma nie tylko prawo ale również obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem i to niezależnie od władzy rodzicielskiej. Zatem pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa i obowiązku do spotkań z dziećmi. Problematyka utrzymywania kontaktów z dzieckiem została określona w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Postępowanie w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko przebywa na stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem uregulowane mogą być w:

  1. wyroku rozwodowym
  2. postanowieniu sądu rodzinnego
  3. na mocy porozumienia rodzicielskiego
  4. ugody sądowej
  5. ugody zawartej przed mediatorem

Gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, o kontaktach orzeka sąd rodzinny właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka po przeprowadzeniu rozprawy oraz postępowania dowodowego. Sposób i forma utrzymywania kontaktów z dzieckiem zależy od wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz rozwoju psychofizycznego. Sama częstotliwość utrzymywania kontaktów zależy od konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej dziecka oraz rodziców.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Postępowanie rozpoczyna złożony wniosek o ustalenie kontaktów, w którym to wniosku rodzic wskazuje w jaki sposób i w jakim okresie (w jakich dniach i godzinach) chciałby kontaktować się z dzieckiem. Na etapie złożenia wniosku warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów, ponieważ samo postępowanie może być długotrwałe.

We wniosku wskazujemy okoliczności faktyczne a także powołujemy dowody np.:

  1. dowód z przesłuchania świadków
  2. dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
  3. dowody z dokumentów
  4. dowód z przesłuchania stron

Do wniosku należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Kto oprócz rodzica ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców, kontakty z dzieckiem przysługują również jego rodzeństwu, dziadkom, oraz powinowatym w linii prostej. Ponadto mogą przysługiwać innym osobom, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Co można zrobić, jeśli rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że rodzic nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach. Jeśli sąd wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, to za każdym razem, gdy drugi rodzic ponownie nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie umożliwienia kontaktu, będziemy mogli zwrócić się do sądu o nakazanie tej osobie zapłaty ustalonej przez sąd kwoty, pomnożonej przez ilość niewykonanych kontaktów.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Są sytuacje w których niechęć dziecka do kontaktów spowodowana jest zachowaniem jednego z rodziców, który jest nieprzychylnie nastawiony do drugiego i przekazuje dziecku swoje odczucia. Takie zachowanie może zostać uznane za utrudnianie wykonywania kontaktów. Natomiast jeśli dziecko odmawia kontaktów z własnej woli, to nie można go do nich zmusić.

Przed wszczęciem postępowania w zakresie kontaktów warto skonsultować się z adwokatem, który doradzi możliwości działania oraz przedstawi rozwiązania.

Sprawy o kontakty adwokat Ewelina Wolny-Bomba (Środa Śląska, Wrocław) prowadzi na każdym etapie: przedsądowym (negocjacje, mediacje) i sądowym (ustalenie kontaktów, zmiana kontaktów, wykonywanie kontaktów). Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie kontaktów z dzieckiem z skontaktuj się z Kancelarią.