Jak zakończyć płacenie alimentów na dziecko, czyli wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Każdy z rodziców ma obowiązek ponosić koszty utrzymania i wychowania swojego małoletniego dziecka. Obowiązek ten nie wygasa automatycznie w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Niezbędne jest uzyskanie orzeczenia stwierdzającego wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

Najczęściej obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców wobec ich małoletnich dzieci, ale może on również dotyczyć innych osób, takich jak byli małżonkowie, czy dorosłych dzieci wobec rodziców. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania a nawet wychowania.

Środki utrzymania to: wyżywienie, leki, odzież, obuwie, higiena osobista, mieszkanie itd., a środki wychowania to szeroko pojęta edukacja np. zajęcia dodatkowe. W stosunku do dziecka pełnoletniego, obowiązek alimentacyjny istnieje, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie tzn. uczy się i swój czas przeznacza na naukę w systemie dziennym.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa w sposób automatyczny ani z mocy ustawy. Przepisy polskiego prawa, nie określają górnej granicy wieku dziecka, którego obowiązuje obowiązek alimentacyjny. Wyrok zasądzający alimenty nie przestaje obowiązywać wskutek ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Obowiązek alimentacyjny trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, czyli w praktyce do zakończenia nauki i uzyskania możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Co zrobić, aby nie płacić alimentów na dorosłe dziecko?

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka należy złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W pozwie wskazać należy okoliczności faktyczne przemawiające za zakończeniem obowiązku alimentacyjnego np., że dziecko podjęło pracę zarobkową, a co za tym idzie jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub nie kontynuuje nauki, a zatem ma obiektywną możliwość podjęcia pracy zarobkowej.

Na etapie złożenia pozwu warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa, w którym Sąd na czas trwania postępowania zawiesi zapłatę alimentów. Postępowanie dowodowe w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zmierza do ustalenia czy dziecko ma możliwość samodzielnego utrzymania się ze względu na jego wiek, stanu zdrowia, rodzaju pobieranej nauki itd.

W pozwie możemy wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

  1. przesłuchania świadków,
  2. dokumentów,
  3. przesłuchania stron.

Od pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy uiścić opłatę. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu, liczonej jako wysokość miesięcznych alimentów x 12 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

  1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych,
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych,
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych,
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość miesięcznych alimentów pomnożona przez 12 miesięcy, miałaby wynieść ponad 20.000 zł, to opłata od pozwu jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu

Do pozwu należy dołączyć wyrok bądź ugodę, z której wynikają alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu. Z chwilą wydania przez sąd wyroku stwierdzającego, ze obowiązek alimentacyjny wygasł, osoba zobowiązana nie jest zobowiązana do zapłaty alimentów, a osoba uprawniona nie może ich skutecznie żądać.

Wyrok obowiązuje od chwili jego uprawomocnienia od daty wskazanej w wyroku bądź daty uprawomocnienia. Zazwyczaj nie ma możliwości skutecznego żądania zwrotu nadpłaconych alimentów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Eweliny Wolny-Bomba Wrocław – Środa Śląska kompleksowo prowadzi sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Jeśli masz problem z alimentami już dziś umów się na spotkanie.