Rozwód czy separacja ? Co jest lepsze dla małżonków?

W Polsce z roku na roku coraz mniej osób wstępuje w związek małżeński. Stale przy tym rośnie również liczba rozwodów. Kiedy między małżonkami pojawia się kryzys i nie widzą oni możliwości dalszego wspólnego pożycia w głowach rodzi się pytanie co dalej.. rozwód czy separacja ?

Rozwód a separacja – różnice:

Należy sobie zdawać sprawę z tego, iż podstawową różnicą dzielącą te dwie instytucje jest to, że:

  1. w przypadku rozwodu małżeństwo przestaje definitywnie istnieć;

  2. przy separacji małżeństwo trwa nadal z tą jednak różnicą, że separacja polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński.

Przesłanką do orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, jeśli chodzi o rozwód rozkład ten musi mieć charakter trwały.

Orzeczenie separacji nie jest nieodwracalne i jeśli małżonkowie wrócą do wspólnego pożycia sąd może orzec o zniesieniu separacji. Orzeczenie separacji w żaden sposób nie wpływa na późniejsze ewentualne wniesienie pozwu o rozwód.

Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Po orzeczeniu rozwodu, byli małżonkowie są zobowiązani wobec siebie do uiszczania świadczeń alimentacyjnych o ile zostali zobowiązani do tego przez sąd.

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i orzeczenia separacji przez sąd, między małżonkami ustaje ustrój wspólny majątkowej małżeńskiej oraz nie dziedziczą oni po sobie.

W przypadku orzeczenia rozwodu, małżonek który zmienił swoje dotychczasowe nazwisko na skutek zawarcia małżeństwa, w terminie 3 mies. od uprawomocnienia się orzeczenia dot. rozwodu, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Natomiast po orzeczeniu separacji nie ma natomiast możliwości zmiany.

Kiedy sąd może orzec rozwód a kiedy orzeknie separację?

Aby sąd orzekł separację wystarczające jest wykazanie zupełnego rozkładu pożycia miedzy małżonkami, rozumianego jako rozpad więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej.

Orzeczenie rozwodu natomiast zależy od udowodnienia, że rozkład ten ma charakter trwały, a więc brak jest widoków na to, że małżonkowie powrócą do wspólnego pożycia.

Przeszkodę w orzeczeniu rozwodu i separacji stanowi sytuacja w której mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Sąd nie orzeknie również rozwodu ani separacji, gdy byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego m.in. w przypadku, gdy jeden z małżonków dotknięty jest ciężką chorobą i mógłby zbyt boleśnie przeżyć rozwód bądź separację.

Zakres orzeczenia

Sąd orzekający separację analogicznie jak w wyroku rozwodowym rozstrzyga o:

  1. alimentach na rzecz dziecka,

  2. władzy rodzicielskiej,

  3. kontaktach z dzieckiem,

  4. sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

  5. podziale majątku.

Zarówno w przypadku rozwodu i separacji sąd zobowiązany jest wskazać, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Może od tego odstąpić jedynie na zgodne żądanie stron.

Rozwód co do zasady nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego. Przy separacji takie ograniczenie nie występuje.

Co w sytuacji gdy jeden z małżonków wniesie o orzeczenie separacji a drugi rozwodu?

W takiej sytuacji jeśli sąd stwierdzi istnienie warunków do udzielenia rozwodu to orzeczony zostanie rozwód, a nie separacja.

Jeśli nadal zastanawiasz się jaka droga będzie dla Ciebie korzystniejsza skontaktuj się z kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej. Przypominam, że działamy na terenie miasta Środa Śląska oraz Wrocław.