Posiadanie narkotyków co za to grozi i jak się bronić przed konsekwencjami prawnymi?

Posiadanie narkotyków to obok jazdy pod wpływem alkoholu jedno z najczęściej popełnianych i spotykanych przestępstw. Stypizowane zostało w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Art. 62 § 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że kto, wbrew przepisom, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa nie posługuje się terminem „narkotyki” a „środki odurzające” i „substancje psychotropowe”. Pokaźny wykaz środków odurzających i psychotropowych znajduje się w załączniku do ustawy. Do środków odurzających należy np. popularna kokaina czy heroina natomiast środkiem psychotropowym jest amfetamina czy mefedron.

Czym jest posiadanie?

Posiadanie jest to stan polegający na faktycznym władztwie nad rzeczą. Posiadać oznacza tyle co potoczne „mieć”. Dla istnienia posiadania nie jest konieczne jednoczesne korzystanie z posiadanej rzeczy.

Zgodnie z tezą uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. I KZP 24/10, „Posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.”.

W orzecznictwie przyjmuje się, że karalnym posiadaniem jest posiadanie takiej ilości narkotyku, która teoretycznie jest w stanie odurzyć przynajmniej jedną osobę.

A co z zażywaniem?

Zażycie środka odurzającego lub substancji psychotropowej nie jest karalne pomimo, iż niewątpliwie łączy się ze wcześniejszym posiadaniem.

Znaczna ilość – czyli ile?

W sytuacji uznania, że posiadana ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych była ilością znaczną, wymierzona kara może sięgać nawet 10 lat pozbawienia wolności

Ustawodawca nie wskazał ile to jest znaczna ilość pozostawiając tą kwestię do oceny sądu. W doktrynie wykształciło się jednak przekonanie, że znaczna ilość to ilość wystarczająca do odurzenia kilkudziesięciu osób czyli kilkadziesiąt działek dilerskich.

Celem ustalenia ilości posiadanego narkotyku dokonuje się jego zważenia uwzględniając wagę całości a nie tylko czystego narkotyku, gdyż taki praktycznie nie występuje w obrocie.

Nieznaczna ilość – czyli ile?

Nieznaczną ilością narkotyku jest tylko taka, która odpowiada doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu przezeń głodowi narkotycznemu. Jest to więc jedna lub dwie porcje, nie więcej. Może to być np. 0,5-1 grama marihuany albo kilka tabletek innego narkotyku.

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyku wiąże się ze zmniejszonym zagrożeniem karą w przeciwieństwie do zwykłego posiadania i jest to kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Ilości śladowe / Na własny użytek

Karalne jest posiadanie środka narkotycznego dopiero wówczas, gdy jego ilość (porcja) pozwala na odurzenie osoby zażywającej narkotyk. Dla marihuany np. przyjmuje się, że porcją taką jest minimum od 0,5 do 1 grama. Mniejsze ilości nie spełniają zatem kryteriów środka odurzającego, a zatem posiadanie narkotyków w mniejszej ilości nie jest karalne.

Oceniając czy posiadanie narkotyku kwalifikuje się do oceny jako wypadek mniejszej wagi istotna jest jednak nie tylko gramatura narkotyku ale też jego rodzaj tj. czy jest to narkotyk miękki czy twardy. Następnym kryterium jest kwestia posiadania na własny użytek.

Z kwestią ilości narkotyku na własny użytek do czynienia mamy wtedy, gdy po pierwsze sprawca przestępstwa nie zamierzał udzielić ich odpłatnie lub nieodpłatnie innej osobie, po drugie jest to ilość pozwalająca na odurzenie tylko jego samego.

W takiej sprawie bada się również czy sprawca był uzależniony i narkotyk odgrywał w jego życiu ważną rolę oraz czy posiadanie przez sprawę narkotyku w sposób negatywny rzutowało na środowisko w którym przebywa.

Co robić w sytuacji, gdy znaleziono przy mnie narkotyki?

Jeśli zostałeś zatrzymany i znaleziono przy Tobie narkotyki, niezwłocznie skontaktuj się z adwokatem. W zależności od stanu faktycznego danej sprawy adwokat może doprowadzić do korzystnego dla Ciebie zakończenia postępowania.

Takim korzystnym zakończeniem postępowania może być np.:

  1. Możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkiej ilości narkotyku na własny użytek;
  2. Możliwość umorzenia postępowania w przypadku niskiego stopnia społecznej szkodliwości;
  3. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania na okres próby do lat 3;

Jeśli powyżej opisany problem dotyczy Twojej osoby, zapraszam do niezwłocznego kontaktu z kancelarią.