Koronawirus – co z planowanym weselem?

Obecna sytuacja to nie tylko załamanie w gospodarce i problemy na rynku pracy oraz brak możliwości podróżowania. Wprowadzane zakazy powodują, że wiele osób musiało zrezygnować z dnia, które często planowali od lat, dnia który dla wielu osób jest najważniejszym dniem w ich życiu a mianowicie – ślubu i przyjęcia weselnego.

I tu pojawia się pytanie co zatem z zawartymi umowami i wpłaconymi zadatkami w przypadku odwołania lub zmiany daty ślubu i przyjęcia weselnego?

Należy pamiętać, że każda umowa jest inna i zawiera odrębne zapisy. W związku z tym, każdą sytuację należy analizować indywidualnie. Przede wszystkim jednak zachęcam w miarę możliwości do zmiany terminu planowanego ślubu i wesela a nie jego odwołania. W tym zakresie usługodawcy powinni wykazać się elastycznością i zrozumieniem. Jest to dobre rozwiązanie dla obu stron.

Co jeśli jednak wyznaczymy nową datę ślubu a np. fotograf nie będzie mógł w nowym terminie wykonać usługi?

Poniżej przedstawiam Państwu propozycje w jaki sposób możemy zakończyć naszą umowę z usługodawcami.

ZAWARCIE POROZUMIENIA

Zawarcie porozumienia między stronami rozwiąże umowę wskazując, że następuje to z przyczyn niezależnych np. z uwagi na epidemię umowy nie można wykonać jej w sposób w jaki została zawarta natomiast w nowym terminie jedna ze stron nie jest zainteresowana jej realizacją.

SIŁA WYŻSZA

W umowach może funkcjonować – a nawet powinien – zapis o sile wyższej, czyli zewnętrznym zdarzeniu, niemożliwym (lub prawie niemożliwym) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. W przypadku powoływania się na siłę wyższą należy wykazać, że to właśnie jej wystąpienie uniemożliwiło wywiązanie się z umowy. Do siły wyższej niewątpliwie możemy zaliczyć panującą obecnie pandemię.

NIEZAWINIONA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA

Istnieje również możliwość rozwiązania umowy ze względu na niezawinioną niemożliwość świadczenia, która uregulowana została w art. 495 k.c.

Niemożliwość świadczenia, za którą nie odpowiada żadna strona dotyczy umów wzajemnych. Dotyczy sytuacji, gdy jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe do wykonania wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi.

W takiej sytuacji strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego a w wypadku, gdy je otrzymała zobowiązana jest do jego zwrotu.

Niemożliwość świadczenia w tym przypadku będzie dotyczyła każdego świadczenia, które stało się niemożliwe do spełnienia ze względu na wystąpienie przyczyny za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że strona, która będzie chciała powołać się na niemożliwość świadczenia będzie musiała wykazać adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wystąpieniem pandemii koronawirusa a niemożliwością świadczenia.

ANEKS

Jeśli dogadaliśmy się jednak z usługodawcą naszą pierwotną umowę oczywiście możemy aneksować wskazując w niej nowy termin wykonania usługi. Jeśli nie wskażemy w aneksie nowego wynagrodzenia obowiązuje to pierwotnie ustalone. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby z usługodawcą ustalić nowe wynagrodzenie choćby z tej przyczyny, że termin wykonania usługi przekładamy na przyszły rok.

ZALICZKA A ZADATEK

W zależności od tego co mamy wpisane w umowie część pieniędzy, którą wpłaciliśmy przed wykonaniem usługi stanowi albo zaliczkę albo zadatek.

Jeśli jest to zaliczka sprawa jest prosta. W razie niewykonania umowy bądź jej rozwiązania zaliczka musi zostać zwrócona, gdyż jest to część wynagrodzenia płacona z góry.

Zadatek natomiast ma na celu zabezpieczenie realizacji umowy chroniąc obie strony. Jeśli nie dojdzie do jej wykonania przez jedną ze stron, to ta druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeśli sama go dała to może zażądać kwoty dwukrotnie wyższej.

Zwrot podwójnej wysokości zadatku stosuje się zatem gdy ktoś zawinił. Jeśli po wyczerpaniu wszelkich możliwości widzimy, że mimo wszelkich starań z powodu epidemii jesteśmy zmuszeni zrezygnować z danego usługodawcy, a wpłaciliśmy zadatek to zgodnie z art. 394 § 3 k.c. w sytuacji wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych zadatek powinien zostać zwrócony. Pandemia z pewnością zalicza się do sytuacji nadzwyczajnych, na które zarówno para jaki i usługodawca nie mieli wpływu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z kancelarią. Przeanalizujemy Państwa umowę i znajdziemy najlepsze rozwiązanie.