Jazda pod wpływem alkoholu przydarza się polskim kierowcom coraz częściej. Jest to przestępstwo popełniane dość powszechnie. W mediach wielokrotnie możemy usłyszeć informację, że podczas weekendowych kontroli zatrzymano kilkuset nietrzeźwych kierowców. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jest to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności, która może doprowadzić do tragedii nie tylko kierowców ale i osób postronnych. Co jednak powinniśmy wiedzieć jeśli zdarzy nam się jazda pod wpływem alkoholu i jak chronić się przed konsekwencjami, które jednak się nieuniknione.

Stan po spożyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Po pierwsze polskie prawo rozróżnia dwa stany w których może znajdować się sprawca. Jest to stan po spożyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości. Zależy on od zawartości alkoholu we krwi. Stan po spożyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi waha się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila. Wszystko co powyżej 0,5 promila to stan nietrzeźwości. Od ilości alkoholu znajdującej się w naszym organizmie zależy to czy nasze postępowanie będzie się toczyć według przepisów Kodeksu Wykroczeń czy może Kodeksu Karnego.

Stan po spożyciu alkoholu

Sprawca znajdujący się w stanie po spożyciu alkoholu popełnia wykroczenie. Art. 87 k.w. stanowi, że osoba, która prowadziła pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym po spożyciu alkoholu podlega karze aresztu (nawet do 30 dni) bądź grzywny (w kwocie 50 – 5000 zł). Nie jest to jednak najbardziej dotkliwa kara. Sąd ma obowiązek również orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 mies. do 3 lat.

Stan nietrzeźwości

Sprawca znajdujący się w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo. Art. 178 a k.k. stanowi, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Orzekając karę grzywny sąd wymierza ją w stawkach dziennych określając liczbę stawek w przedziale 10-540. Wysokość jednej stawki grzywny może wynosić nawet 2.000 zł. Jej minimalna wysokość to 10 zł. Przykładowo grzywna może wynieść 100 stawek dziennych po 10 zł co daje nam – 1000 zł grzywny. Na wysokość grzywny wpływ ma sytuacja majątkowa sprawcy.

Kara ograniczenia wolności natomiast może polegać na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Długość okresu trwania kary ograniczenia wolności wacha się w przedziale od 1 mies. do 2 lat.

Sąd orzeknie wobec sprawcy również obligatoryjnie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł i nie większej niż 60000 zł (wysokość uzależniona jest od sytuacji majątkowej sprawcy).

Dla wielu kierowców najbardziej dotkliwe jest jednak orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych które jest w tym przypadku obligatoryjne i wynosi od 3 do nawet 15 lat.

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jak już wspomniałam wyżej zakaz prowadzenia pojazdów przy przestępstwie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest orzekany obligatoryjnie – może dotyczyć jednej z posiadanych kategorii np. kat. B lub wszelkich pojazdów mechanicznych i wynosi od 3 do 15 lat. I tu pojawia się problem, gdyż jeśli zakaz prowadzenia pojazdów trwał dłużej niż 1 rok lub dłużej niż 12 mies. należy ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, co w przypadkach osób które egzamin zdawały kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu stanowić może nie lada wyzwanie. Można jednak uniknąć ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Pomaga nam w tym instytucja warunkowego umorzenia postępowania. O warunkowe umorzenie postępowania mogą się starać jednakże osoby spełniające odpowiednie kryteria m.in. sprawca nie może być karany za przestępstwo umyślne. Instytucja ta pozwala np. zminimalizowanie długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów do 1 roku, gdzie pamiętać należy, że Kodeks Karny przewiduje min. 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową

Jeśli nie udało się uzyskać warunkowego umorzenia postępowania i wobec sprawcy Sąd orzekł np. 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów to po upływnie połowy orzeczonego wymiaru możemy ubiegać się o modyfikację treści zakazu poprzez orzeczenie o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Co to dokładnie oznacza ? To, że do końca trwania zakazu skazany będzie mógł poruszać się pojazdem mechanicznym ale tylko takim, który jest wyposażony w blokadę alkoholową.

Czym jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Informacja o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową wpisana jest do dokumentu prawo jazdy na czas trwania zakazu.

Blokadę alkoholową można zakupić lub wynająć. Koszt zakupu to kilka tysięcy złotych. Koszt wynajmu natomiast to ok. 100 zł/ mc. Do tego dochodzi montaż blokady w kwocie ok. 500 zł i koszt przeglądu samochodu po zamontowaniu blokady.

Czy potrzebny mi w tej sprawie adwokat?

Wbrew pozorom wydawać by się mogło, że pomoc adwokata w sprawie prowadzenia pojazdu po wpływem alkoholu nie jest niezbędna szczególnie w sytuacji, gdy sprawca przyznaje się do popełnienia przestępstwa. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze podczas przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego okazać się może, że prowadzący postępowanie będzie próbował nakłonić sprawcę do dobrowolnego poddania się karze często na warunkach dość niekorzystnych. Osoba nie mająca świadomości o istniejących sposobach uzyskania korzystniejszego zakończenia postępowania godzi się na wskazane propozycje.

Adwokat, jeśli pozwalają na to okoliczności sprawy, może doprowadzić do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia jakie istnieje przy tego typu przestępstwie a mianowicie do uzyskania warunkowego umorzenia postępowania, co wiąże się choćby ze skróceniem okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów często do 1 roku, co powoduje, że sprawca nie musi ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy, a także w świetle prawa nie jest on osobą skazaną i nie widnieje w kartach Krajowego Rejestru Karnego.

Prawidłowa ocena sprawy wymaga jednak osobistej konsultacji prawnej. Dopiero wówczas możliwe jest odpowiednie przygotowanie strategii procesowej. O pomoc adwokata najlepiej postarać się już przed pierwszym przesłuchaniem. W tym celu zapraszam do kontaktu z kancelarią.