Dozór elektroniczny zamiast więzienia – Praktyczne informacje

Kara pozbawienia wolności ma nie tylko izolować przestępcę przed społeczeństwem ale również pełnić funkcję wychowawczą, co jak wiemy w większości przypadków się nie sprawdza. Czy każdy przestępca skazany na karę pozbawienia wolności trafia do zakładu karnego? Otóż nie.

System dozoru elektronicznego – Co to takiego ?

Dozór elektroniczny pełni funkcję zastępczej kary pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego Sąd na wniosek skazanego lub na wniosek jego obrońcy, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego może orzec o udzieleniu skazanemu zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Skazany odbywa karę poza zakładem karnym, w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez skazanego pod ścisłą kontrolą sądu i kuratora. Skazany nosi przez czas odbywania kary specjalny nadajnik przypominający bransoletę, który rejestruje cały przebieg odbywania kary.

Nadajnik zakładany jest na nogę lub przegub dłoni, a w miejscu odbywania kary znajduje się również urządzenie monitorujące, które kontroluje czy skazany przestrzega warunków dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Skazany ma obowiązek przebywać w miejscu odbywania kary w godzinach określonych postanowieniem sądu. W przypadku naruszenia warunków odbywania kary urządzenie monitorujące przysyła informację do służb monitorujących, co w konsekwencji może spowodować uchylenie przez sąd dozoru elektronicznego i zarządzenie wykonania kary w zakładzie karnym.

Kto i kiedy może starać się o dozór elektroniczny?

O odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może starać się skazany w sytuacji, gdy:

  1. Orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy;

  2. Dozór elektroniczny jest wystarczający dla osiągnięcia celów kary;

  3. Skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

  4. Osoby pełnoletnie zamieszkujące wraz ze skazanym wyraziły zgodę;

  5. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Zezwolenie nie zostanie udzielone, jeśli w miejscu pobytu wskazanym we wniosku nie ma odpowiednich warunków do wykonywania kary w tym systemie np. ze względu na niski poziom sygnału GSM dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń monitorujących.

Ponadto skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Natomiast skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego rozpoczyna się z chwilą zamontowania urządzeń rejestrujących.

Do jakiego Sądu należy skierować wniosek?

Wniosek należy skierować do wydziału penitencjarnego Sądu Okręgowego, w którego okręgu skazany przebywa. Nie podlega on opłacie.

W celu uzyskania dozoru elektronicznego warto skorzystać z pomocy adwokata z Środy Śląskiej, który przygotuje wniosek, jak również będzie reprezentował skazanego w Sądzie, bowiem na sali sądowej pomoc adwokata może okazać się nieoceniona. Samo poprawne wypełnienie przez skazanego wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może okazać się niewystarczające.

W celu uzyskania dozoru elektronicznego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.