Alimenty wstecz – Czy można żądać zapłaty alimentów za wcześniejszy okres?

Alimenty mają za zadanie zapewnić dziecku bieżące środki utrzymania do czasu, aż nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Są to środki przeznaczane na bieżące potrzeby dziecka, a zatem sąd w toku postępowania ustala je na przyszłość np. począwszy od dnia wniesienia pozwu o zasądzenie alimentów.

Przepisy przewidują jednak możliwość domagania się zasądzenia alimentów za okres przed wniesieniem powództwa; ma to miejsce jednak w wyjątkowych sytuacjach.

Alimenty z datą wsteczną

Wystąpienie z powództwem o alimenty za okres przed wytoczeniem powództwa jest możliwie wyłącznie, kiedy wystąpią określone sytuacje tj.:

  1. nadal istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka lub
  2. jeden z rodziców był zmuszony zaciągnąć zobowiązanie, celem zaspokojenia potrzeb dziecka i nie zostało ono spłacone do chwili wytoczenia powództwa.

Do takich zobowiązań możemy zaliczyć np. zaciągniętą pożyczkę na leczenie dziecka lub nieopłacenie czesnego za przedszkole.

Żądanie alimentów wstecz ma zatem wyjątkowy charakter. Jeżeli rodzic z którym dziecko się wychowuje na bieżąco pokrywał koszt jego utrzymania i nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań i zaległości u osób trzecich to sąd nie zasądzi alimentów za okres przed wytoczeniem powództwa.

Dodatkowo pamiętać należy, że można żądać zapłaty alimentów maksymalnie za okres 3 lat wstecz przed wytoczeniem powództwa.

Roszczenie regresowe

W sytuacji kiedy jeden z rodziców nie dokładał się do utrzymania dziecka pomimo, iż ciąży na nim ustawowy obowiązek, a drugi z rodziców, ten obowiązek spełniał może on wystąpić do sądu z roszczeniem regresowym.

Roszczenie regresowe to żądanie zwrotu kosztów, które jeden z rodziców pokrył nie będąc do tego zobowiązanym.

Podstawą domagania się zwrotu poniesionych kosztów utrzymania jest art. 140 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzic może domagać się zasądzenia kwoty, która stanowi odpowiednią część kosztów, które pokrył zamiast drugiego rodzica. Kwota ta musi zostać wyliczona z uwzględnieniem możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do zwrotu. Koszty pokryte przez jednego z rodzica muszą być również usprawiedliwione. Za usprawiedliwione potrzeby dziecka uważa się wszystkie wydatki niezbędne do zapewnienia mu należytej egzystencji tj. wyżywienie, mieszkanie, ubiór.

Roszczenie regresowe podobnie jak żądanie alimentów wstecz przedawnia się z upływem lat 3.

Potrzebujesz pomocy adwokata od alimentów we Wrocławiu? Skontaktuj się z kancelarią.