Alimenty dla małżonka– Kiedy przysługują?

Obowiązek alimentacyjny większości kojarzy się z płaceniem alimentów na utrzymanie dzieci. Istnieją jednak sytuacje w których obowiązek alimentacyjny będzie dotyczył również płatności alimentów na rzecz małżonka a nawet byłego małżonka.

Alimenty na małżonka w trakcie trwania małżeństwa

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym do zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka.

Obowiązek ten może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci oraz na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji gdy, jeden z małżonków nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, drugi małżonek może wystąpić do sądu z żądaniem, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przysługujące temu małżonkowi były całościowo albo w części wypłacane drugiemu małżonkowi.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na małżonka po rozwodzie uzależnione są od tego, w jaki sposób zostało rozwiązane małżeństwo: przez rozwód bez orzekania o winie czy przez rozwód z orzekaniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Rozwód bez orzekania o winie następuje na zgodne żądanie małżonków. W takim przypadku Sąd nie zajmuje się winą w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W sytuacji orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie małżonek może żądać alimentów w przypadku, gdy popadnie w niedostatek.

Czym jest niedostatek w świetle prawa? To sytuacja, w której były małżonek nie będzie mógł np. z powodu choroby lub wieku zapewnić sobie odpowiedniej ilości środków pieniężnych, które pozwolą mu zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego za osobę znajdującą się w niedostatku uważa się taką osobę, która nie może własnymi staraniami zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb, nie posiada własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty, ani też dochodów z własnego majątku.

Świadczenie alimentacyjne na rzecz byłego małżonka ograniczone jest 5 letnim terminem, który biegnie od daty prawomocności wyroku rozwodowego. Po upływie tego okresu, obowiązek alimentacyjny wygasa. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu, ze względu na szczególne okoliczności np. chorobę byłego małżonka.

Rozwód z winy małżonka a alimenty

W sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozwodu, drugi z małżonków może domagać się od niego zasądzenia alimentów, nawet gdy nie znajdzie się w niedostatku. Warunkiem jednak otrzymania alimentów jest wykazanie, że w związku z rozwodem pogorszyła się sytuacja materialna małżonka niewinnego.

Małżonek wyłącznie winny jest zobowiązany dożywotnio do płacenia alimentów na małżonka niewinnego. Jednak zawarcie przez niego związku małżeńskiego zwalnia małżonka zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego.

Jaka jest wysokość alimentów na rzecz byłego małżonka?

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Poprzez usprawiedliwione potrzeby małżonka będącego w niedostatku rozumie się takie potrzeby, których zaspokojenie jest konieczne do godziwej egzystencji.

W przypadku, gdy rozwód pociągnął za sobą pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego porównuje się stopę życiową obojga małżonków.

Przy ustalaniu możliwości zarobkowych byłego małżonka uwzględnia się przede wszystkim wysokość uzyskiwanego przez niego wynagrodzenia i innych dochodów. Sąd bierze również pod uwagę jego wydatki.

Jeśli chcą dowiedzieć się Państwo więcej na temat alimentów na rzecz małżonka zapraszam do kontaktu z Kancelarią w Środzie Śląskiej oraz we Wrocławiu.