Kancelaria zapewnia pomoc na każdym etapie postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentacja Klienta obejmuje również udział w czynnościach zatrzymania, tymczasowego aresztowania, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. na etapie postępowania wykonawczego (np. wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze).

Zakres usług Kancelarii obejmuje m. in. sprawy: 

  1. Prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  2. Posiadania środków odurzających oraz wprowadzenia ich do obrotu
  3. Kradzieży i rozboju
  4. Oszustwa i paserstwa
  5. Z oskarżenia prywatnego
  6. Przestępstwa dotyczące przemocy w rodzinie
  7. Wypadków drogowych
  8. Przeciwko wolności seksulanej i obyczajności