Spośród prowadzonych spraw cywilnych należy szczególnie wyróżnić sprawy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli. Powszechnie wiadomo, że wypłacają oni jak najniższe świadczenia odszkodowawcze (odszkodowania).

Kancelaria oferuje udzielanie porad prawnych oraz kompleksową reprezentację klientów w sprawach o:

  1. Roszczenia z umów ubezpieczenia OC , AC, NW przeciwko ubezpieczycielom
  2. Odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych
  3. Odszkodowania z tytuł wypadków przy pracy
  4. Zadośćuczynienia i roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych
  5. Odszkodowania w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów lub w przypadku zdarzeń zawinionych przez działania linii lotniczych i innych firm transportowych.
  6. Odszkodowania za odwołanie, opóźnienie lotu powyżej 3 godzin lub niewpuszczenie pasażera na pokład